Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Szanowny Studencie,

aby się zalogować musisz:

- znać swój nr indeksu

- znać swój nr ewidencyjny PESEL.


W polu nazwaużytkownika - wpisz swój nr indeksu

hasłem natomiast jest Twój nr PESEL.


W razie problemów skontaktuj się z Administratorem

Support